Vastuullinen ja hyvinvoiva minä -ryhmävalmennus

Palvelun kuvaus

Työhyvinvoinnin lisäämiseen, vastuullisen ajattelun oppimiseen sekä sisäisen motivaation rakentamiseen. Valmennus soveltuu kaikille työntekijätasoille toimialasta ja organisaatiosta riippumatta.

Yksilön tavoitteellisuudella on tutkitusti myönteinen yhteys yrityksen tulosmittareihin, kuten tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja asiakastyytyväisyyteen sekä työntekijöiden vaihtuvuuteen.

Katso videoesittely

Toteutus

Palvelu toteutetaan ryhmävalmennuksena räätälöidysti enintään 25 osallistujalle. Valmennus kestää ryhmän tarpeista riippuen 1-3 päivää. Valmennettaville lähetetään tarvittaessa ennakkokyselyt lähtötilanteen selvittämiseksi. Ryhmävalmennusta on mahdollisuus syventää yksilövalmennuksilla.

Valmennus tapahtuu Ajatuslataamon toimitiloissa Imatralla tai tilaajan järjestämissä tiloissa. Palvelun hintaan vaikuttavat valmennustyön vaativuus ja kesto.

Valmennus perustuu henkilön itseensä tutustumiseen sekä uusien ajattelu- ja toimintamallien oivaltamiseen ja omaksumiseen hyvinvointinsa lisäämiseksi. Valmennettavien ongelmiin löytyy monia vaihtoehtoisia ratkaisuja ja erilaisia tavoitepolkuja sekä kannustimia. Valmennettavat itse päättävät uusien toimintamallien käyttöönotosta omassa työarjessaan.

Aiheet

YKSILÖN VASTUU TYÖHYVINVOINNISTA

 • Luonne, persoona, asenne, uskomukset ja maailmankuva (itsetuntemus)
 • Tietoisuus ja vastuunotto omista ajatuksista, päätöksistä ja käyttäytymisestä
 • Pakosta ja tyytymättömyydestä pois opetteleminen
 • Keinot omaan ja yhteisön työhyvinvointiin vaikuttamiseen

SISÄISEN MOTIVAATION RAKENTAMINEN

 • Itsensä henkisen pahoinpitelyn lopettaminen
 • Omien tunteiden, ajatusten ja mielen tehokas johtaminen
 • Uudet ratkaisumallit parempien ja itsenäisempien valintojen tekemiseksi
 • Toimivat keinot stressinhallintaan omassa arkityössä

MERKITYKSEN LISÄÄMINEN

 • Positiivinen asennoituminen ja suhtautuminen omaan itseensä, muihin ihmisiin ja asioihin
 • Uusien merkitysten antaminen tapahtumille ja niiden positiivinen vaikutus ajatteluun

Hyödyt

Hyvinvoiva ja motivoinut ihminen tekee huipputulosta ja on työhönsä sitoutunut. Työn arvostus ja merkityksellisyys kasvavat. Motivoitunut työntekijä pystyy valmennuksesta saatujen oppien avulla jatkossa valmentamaan sekä itseään että muita.

VALMENNETTAVA ITSE:

 • Tiedostaa vastuunsa omista valinnoista, jolloin muiden syyttely jää pois
 • Tulee tietoiseksi omista tunteistaan ja oppii hallitsemaan niitä paremmin
 • Saa enemmän valtaa ja vaihtoehtoja omaan työhön ja arkielämän valintoihin
 • On itsensä paras kannustaja ja hyvä työkaveri muille ja itselleen
 • Pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan ja osaamistaan tehokkaammin
 • Hyvinvointi, rentous ja energisyys lisääntyvät niin työssä kuin vapaa- ajallakin

TYÖNANTAJA JA TYÖYHTEISÖ:

 • Kommunikaatio lisääntyy, tiimityö helpottuu ja ristiriitatilanteet vähenevät
 • Keskittyminen työntekoon paranee, kun tyytymättömyys ja turha syyttely jäävät pois
 • Työntekijät ovat motivoituneempia, energisempiä ja tuottavampia
 • Stressiperäiset sairauspoissaolot ja työtapaturmat vähenevät
 • Hyvinvoiva työyhteisö toimii joustavammin myös muutostilanteissa

Muut valmennukset

Tutustu muihin valmennuksiin

Valmennusta vaikuttavuustakuulla – kysy rohkeasti lisää

Ota yhteyttä